User Tools

Site Tools


glossary

‚ėį

glossary of academic terms/egyetemi szakkifejezések glosszáriuma

[under construction]

The aim of this glossary is to ensure that the students, staff, and admins at ELTE (especially those of the Faculty of Humanities) will render the Hungarian academic terminology consistently and unequivocally in their English language correspondence, publications and translations. Therefore the glossary also serves as a lists of recommended translation equivalents, and offers a British English or European translation first. The equivalents provided in square brackets are also correct, but the use of synonyms is to be avoided so that a Hungarian term will be consistently translated with the same English term. The glossary does not aim to provide for the Hungarian terms all the possible English equivalents, which vary from country to country.

The translations are, as a matter of course, only valid with regard to university studies (and occasionally only in the case of the Faculty of Humanities).

  • The items provided in square brackets, ‚Äú[¬†]‚ÄĚ, are less frequently used or not recommended for use with regard to matters concerning ELTE.
  • The items separated with a slash, ‚Äú/‚ÄĚ, are equivalent.
  • The text included in parentheses, ‚Äú(¬†)‚ÄĚ, can be omitted or only serves as an explanation.
  • The words provided in angle brackets, ‚Äú‚ü®¬†‚ü©‚ÄĚ, are paraphrases rather than translation equivalents.
  • For the sake of brevity only the personal pronoun he is used as a generic pronoun.

a

† A-szak
‚Äútype A‚ÄĚ degree course, ‚ü®degree with a pre-set admission quota and a competitive admission examination open to all school-leavers‚ü©
abszolutórium
final (pre-degree) certificate, ⟨pre-degree certificate stating that all courses have been covered⟩
abszolv√°l
cover all courses (towards a degree), get his final certificate
adjunktus
senior lecturer, [adjunct professor (US)]
adminisztr√°tor
clerk, secretary
aláírás (indexben)
instructor’s signature, [audit]
alap/graduális képzés
undergraduate level, first degree
alapfok√ļ (√°llami) X nyelvvizsga
lower/[basic] (state) examination in X
alapozó (kurzusok)
foundation courses, [preparatory courses]
alapszak
basic degree, main subject, major
alapvizsga
First Proficiency Exam
√°llamvizsga
State Examination, ‚ė쬆(szak)z√°r√≥vizsga
alternatív
alternative, elective
aspir√°ns
doctoral/PhD student
áthallgató
partial transfer student, ⟨student of another faculty/ university taking some humanities courses as part of his degree⟩
átképzés
retraining
átlageredmény
general average (of grades)
átvétel
transfer

b

† B-szak
‚Äútype B‚ÄĚ degree course, ‚ü®degree open to university students or graduates only‚ü©
befogad (tanegységként)
credit (studies done elsewhere) as a unit, accept as equivalent
beiratkoz√°s
registration
bejegyzés (indexben, okiratban)
remark
betud
‚ė쬆felment
bírálat
referee’s report
bíráló
referee
bizonyítvány
certificate, diploma
bizotts√°g
committee, board
bölcsész (szakember)
scholar, arts graduate
bölcsészdiploma
arts degree, (university) degree in the humanities
bölcsészet(tudomány)
humanities/[arts]/[scholarship]
bölcsész(ettudományi )kar
faculty of humanities/[arts]
bölcsész (hallgató)
humanities/arts student
bölcsész-tanári diploma
arts degree with a teaching degree, university teaching degree

c

címbejelentés (szakdolgozaté)
⟨thesis title declaration⟩
címzetes
honorary
csoport (egy tárgyból adott párhuzamos kurzusoknál)
group, [section]

d

dékán
Dean, [Provost]
dékánhelyettes
deputy dean, [assistant dean]
demonstr√°tor
teaching assistant, TA
diákkör
‚ė쬆tudom√°nyos di√°kk√∂r
Diáktanácsadó
Students Advisory Bureau
diploma (oklevél)
degree, [diploma]
disszertáció
dissertation, [thesis]
docens
associate professor
doktor√°l
obtain/pass/do his doctorate
doktori
doctoral, PhD
doktori szigorlat
PhD comprehensive examination
dolgozat
paper

e

egyetemi doktor(√°tus) [1993 elŇĎtti ‚Äúkisdoktor‚ÄĚ]
university doctor(ate), ⟨first postgraduate diploma⟩
egyetemi tan√°cs
Senate
egyetemi tan√°r
(full) professor
egyszakos
student taking one degree, single-degree student, ⟨he has one major⟩
elégséges
satisfactory, [pass]
elégtelen
unsatisfactory, [fail]
elhagy (tanegységet)
drop/discontinue (a course)
ellenjegyez, -gyzés
countersign, -signature
elmélet (az index rovataként)
lectures
elnök
chairman, chairperson, the chair
elŇĎad√°s
lecture(s), lecture course
elŇĎad√≥
‚ė쬆oktat√≥; adminisztr√°tor
elŇĎfelt√©tel
pre-requisite
elŇĎjelentkez√©s
pre-registration (for a course/group/section)
elŇĎmenetel
progress
ELTE
Eötvös Loránd University
elvégzi az X szakot
graduate in X, complete his studies (of X), finish the X degree, cover the full program(me) (of X)
érettségi
maturity examination, [school-leaving examination, high-school final, GCSE (GB)]
értekezés
‚ė쬆disszert√°ci√≥
esti/levelezŇĎ (tagozatos) hallgat√≥
part-time evening/corresponding student
etalonvizsga
standardised examination
éves: II. éves hallgató
second year student
évfolyam
year, [class]

f

fakultatív, szabadon választható
optional
f√©l√°ll√°s√ļ
part-time
félév
semester, [term (GB)]
felmenŇĎ rendszer
phasing-out system
felment vkit vmibŇĎl
waive something for somebody
felmentés
waiver
felsŇĎfok√ļ (√°llami) X nyelvvizsga
higher/advanced (state) examination in X
felsŇĎfok√ļ tanulm√°nyok
(studies in) higher education
felsŇĎoktat√°s
higher education
felvesz (kurzust)
take/[add]/[join] (a course)
felvesz (indexet)
collect, [pick up]
felvesz (egyetemre)
admit (to university)
felvesz(i az X szakot)
take up (X as a degree), become an X major
felvételi vizsga
admission examination, [entrance exam]
felvétel(i eljárás)
admission (procedure)
filozófiai, retorikai és számítástechnikai kötelezettség
‚ė쬆FRSZ
foglalkoz√°s
class
fŇĎigazgat√≥
Director General
fŇĎiskola
college (of higher education)
fŇĎiskolai diploma/oklev√©l
college degree
FRSZ (Filozófia, Retorika, Számítástechnika)
Philosophy/Rhetoric/Computer Skills (obligatory general education component)

g

göngyölített átlag
cumulative average (of grades)
gradu√°lis
‚ė쬆alap
gyakorlat(i kurzus)
practical (course), practice, [seminar]
gyakorlati jegy
practical course mark
gyakorlat (az index rovataként)
practicals
gyakornok
teaching assistant, TA

h

halaszt/kihagy (félévet)
postpone studies by a term, break off (studies for a term), [skip a term]
hallgató
student
hallgatói önkormányzat
students’ union/council
helyettes
Deputy, [Vice]
heti óraszám
weekly hours
hi√°nyz√°s
absence
hirdet (kurzust)
announce, advertise, list (in the time-table)
hiteles másolat/fordítás
true/certified copy/translation

i

idŇĎlegesen m√°sutt tanul√≥
⟨student spending a term abroad⟩
igazgató
director
† index
‚ė쬆leckek√∂nyv
intézet
institute, School (of… Studies)
ir√°nysz√°m/keretsz√°m
quota
írásbeli
written

j

járulékos
additional, subsidiary
jegy
grade, [mark]
jeles
excellent, [A]
jelentkezés (egyetemre, szakra)
application
jelentkezés (kurzusra, vizsgára)
registration
jó
good, [B]
jogi kar
Faculty of Law, [Law School]
juttatásképes félév
⟨term entitling the student to allowances next term⟩
juttat√°sok
allowances, [grant]

k

kandid√°tus
PhD, [academic ‚Äúcandidate‚ÄĚ], C.Sc.
kandidatura, kandid√°tusi fokozat
PhD, [CSc]
kar
faculty, [school]
kari tan√°cs
Faculty Council
kényszerrendezés
prescribed sequencing (of units)
k√©pes√≠tŇĎ vizsga
qualifying examination
képzés
training, instruction, the course/program(me)
képzési szakasz
tier
k√©pz√©si idŇĎ
ideal/[guaranteed] length of studies, [legal duration of the course]
keretsz√°m
quota
kétszakos
student taking two degrees, double-degree student, ⟨he has two majors⟩
kieg√©sz√≠tŇĎ (k√©pz√©s/szak)
supplementary degree, [post-college/M.A. training]
kinevezett
tenured
kisdoktor
‚ė쬆egyetemi doktor
kit√ľntet√©ses oklev√©l
degree with honours
kódszám
code (number)
kollégium (szállás)
(students’) hostel, [hall], [dormitory]
koll√©gium (elŇĎad√°s)
lecture course
kollokvium
(endterm) examination
komplex √°llamvizsga
comprehensive state examination
k√∂telezŇĎ (kurzus/tanegys√©g)
obligatory/required/core (course/unit)
k√∂telezŇĎen v√°laszthat√≥
‚ė쬆alternat√≠v
közepes
average, [fair], [C],
k√∂z√©pfok√ļ (√°llami) X nyelvvizsga
intermediate (state) examination in X
középiskolai tanár
secondary-school teacher, [high-school teacher (US)]
közismeret
general education, non-degree component
kurzus
course

l

latinigényes szak
degree requiring a Latin exam
l√°togat√°s
attendance
lead (szakot)
drop/abandon (a major/degree)
lead (indexet, dolgozatot)
turn in, hand in
† leckekönyv
credit book, [course record book, markbook]
leckekönyv-kivonat
transcript
lektor
lector, [native speaking language instructor]
levelezŇĎ
correspondence, [external]

m

magyarigényes szak
degree requiring mastery of Hungarian
m√°soddiplom√°s
(student) studying for a second degree
megb√≠zott (vezetŇĎ, felelŇĎs)
acting
megb√≠zott (elŇĎad√≥, oktat√≥)
temporary, [non-tenured], [visiting]
megfelelt
satisfied (examination)
megismételt vizsga
re-take exam, [make-up exam]
megszakít
‚ė쬆halaszt
megszerez (tanegységet)
cover/obtain (a unit)
megvéd (szakdolg./disszert.)
defend
mellékel(t)
enclose(d), attach(ed)
minŇĎs√≠t√©s
evaluation

n

nagydoktor, tudom√°ny doktora
doctor of science, [academic doctor], D.Sc. , [D.Litt.]
nappali (tagozatos) hallgató
regular student, [full-time student]
nemszakos
non-degree, (of) general education
nemzetközi kapcsolatok
international relations
nulladik évfolyam
preparatory year before admission
nyelvtan√°r
language instructor
nyelvtan√°ri szak
language teacher’s (college level) training/degree, B.Ed.
nyelvvizsga
foreign language examination; ‚ė쬆alap-, k√∂z√©p-, felsŇĎfok√ļ
Nyilv√°ntart√°s(i Csoport)
Student Registration Office, [Registry]
Nyilv√°ntart√°si Csoport vezetŇĎje
the Registrar
nyugalmazott
retired, emeritus

o

oklevél (egyetemi diploma)
degree
oktat√°s(i)
education(al); ‚ė쬆tanulm√°nyi
oktató
instructor
óra
‚ė쬆foglalkoz√°s; ‚ė쬆kurzus
óraadó
external lecturer
óramegbeszélés
meeting to fix class times
oszt√°lyzat
‚ė쬆jegy
OTDK (Országos Tudományos Diákkörök Konferenciája)
National Conference of Student’s Scholarly Circles
önálló program
independent program(me), self-contained diploma course
önköltséges
‚ė쬆tand√≠jas
ŇĎszi f√©l√©v
autumn semester, [autumn term (GB). fall semester (US)]
ösztöndíj (megpályázott)
scholarship
ösztöndíj (havi rendes)
stipend, [grant]
ösztöndíjas
‚ė쬆aspir√°ns, demonstr√°tor

p

p√°ly√°zat
application
p√°ly√°zik vimre
apply for something
pedagógiai tárgyak
education/[pedagogical] subjects
posztgradu√°lis
postgraduate, [graduate (US)]
professzor
professor
program
program(me), diploma course

r

rektor
Rector, [(Vice-)Chancellor, President]
rektori hivatal
Rector’s Office
r√©sz√°ll√°s√ļ
‚ė쬆f√©l√°ll√°s√ļ
részképzés
term(s) abroad, year abroad

s

speciális kollégium/szeminárium.
elective course, [specialization course]
szabadon választható
‚ė쬆fakultat√≠v
szak
degree course, degree, major (subject), [specialty], [branch]
szakasz
‚ė쬆k√©pz√©si
szakcsoport
‚ė쬆tansz√©ki sz.
szakdolgozat
degree thesis, [final diploma paper], [MA dissertation]
szakfelvételi engedély
permission to register/matriculate for a degree course
szakgazda
director of studies (for the … degree)
szakir√°ny√ļ
professional
szakmai gyakorlat
field practice
szakos hallgató
degree student, student of/reading X, X-major
szakos program
specialization programme (attached to a full degree)
szakzáróvizsga
final examination
szemin√°rium
seminar
szerzŇĎd√©ses
temporary, [contracted], [non-tenured]
szigorlat
comprehensive examination, [final examination, finals]
szint
level
szóbeli
oral
szoci√°lis
welfare
szorgalmi idŇĎszak
term-time, [session]
sz√ľnet
holiday, [vacation]

t

tan√°r
professor, lecturer, teacher, instructor
tanárképes szak
degree combinable with teaching degree
tanárképzés
teacher training, education component
tan√°rk√©pzŇĎ fŇĎiskola(i kar)
college of education, teacher training college
tanársegéd
assistant lecturer, [assistant professor (US)]
tan√°rszakos
teacher trainee, ⟨he studies for a teaching degree⟩
tandíj
(tuition) fee
tandíjas
fee-paying
tanegység
(study) unit
tanegység-rendszer
unit system
tanegységlista
study unit list (of the X degree)
tanítási gyakorlat
teaching practice
tanrend
timetable, [course list]
tanszék (szervezeti egység)
department
tanszék (professzori állás)
chair, professorship
tanszékcsoport
division (of History, of Oriental Studies, etc.), [School]
tanszéki szakcsoport
(departmental) section, sub-department
tansz√©kvezetŇĎ
head of department, [chair]
tant√°rgy
subject
tanterv
curriculum, [syllabus]
tanulm√°nyi
(of/for) studies, academic
tanulmányi dékánhelyettes
(deputy/[associate]) dean of studies, dean for studies affairs
tanulm√°nyi oszt√°ly
office of the Dean of Studies, Registry
tanulm√°nyi idŇĎ (szakos)
allowed length of studies (for one degree)
Tanulmányi és vizsgaszabályzat
Studies and Exams Code, [Examinations Regulations]
t√°rgyfelv√©tel(i idŇĎszak)
⟨period for choosing courses⟩, [drop-add period]
tavaszi félév
spring semester, [spring term (GB)]
t√©mavezetŇĎ
consultant, supervisor
teljes √°ll√°s√ļ
full-time
t√©r√≠t√©ses k√©pz√©sŇĪ hallgat√≥
full fee paying student
természettudományi kar
Faculty of Sciences
testnevelés
physical education, [PE], [sports]
t√∂rzskurzus (a szakon bel√ľl)
‚ė쬆k√∂telezŇĎ kurzus
törzsképzés(i szakasz)
main tier (in curriculum)
törzstanegység (a karon, nem járulékos)
creditable/unit course
Társadalomtudományi és filozófiai kötelezettség, TTF
requirement in philosophy and social science
tudom√°nyegyetem
university
tudom√°nyos fŇĎmunkat√°rs
senior research fellow
tudom√°nyos munkat√°rs
research fellow
tudományos segédmunkatárs
assistant research fellow
tudományos tanácsadó
research advisor
tudom√°nyos
(of/for) research, [scholarly], [scientific]
tudományos dékánhelyettes
(deputy/[associate]) dean for research affairs
tudományos diákkör, TDK
Students’ Scholarly Circle
tudományos ösztöndíj (graduális szinten)
stipend for academic excellence
tudományos ösztöndíj (posztgraduális szinten)
research/academic/PhD grant
TVSz
‚ė쬆Tanulm√°nyi- √©s Vizsgaszab√°lyzat

u

utóvizsga, pótvizsga
‚ė쬆megism√©telt

v

választandó
‚ė쬆alternat√≠v
védés
defending (of the thesis/dissertation)
végbizonyítvány
‚ė쬆abszolut√≥rium
végez: az ELTE-n végzett
he graduated from Eötvös Loránd University
vendégtanár
guest/[visiting] lecturer
vendéghallgató
guest student, [non-matriculated student], [audit student]
vizsgaidŇĎszak
examination period/[season]/[session]
vizsgalap
grade/[grading] sheet
vizsgabizotts√°g
examination board, [examining committee/board]

z

záróvizsga
final examination, [finals]
z√°rthelyi (dolgozat)
classroom test

original compiled by √Ād√°m N√°dasdy

glossary.txt · last touched 2020-07-08 15:11 by Péter Szigetvári